ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
  • Lendületben az agrárszakképzés!

EFOP 3.1.9-17-2017-00006

EFOP 3.1.9-17-2017-00006

„Utolsó szalmaszál” a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába visszaérkező fiatalok fejlesztése

Kedvezményezett neve:DEBRECZENI MÁRTON MEZŐGAZDASÁGI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Projekt címe:„Utolsó szalmaszál” a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába visszaérkező fiatalok fejlesztése
Projekt azonosítószáma:EFOP 3.1.9-17-2017-00006
Konzorciumi partnerek:
Szerződött támogatási összeg:27 474 678 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:A megvalósítást négy fő szakaszban képzeljük el. I. Tervezési szakasz a projektidőszak első két hónapjában. Ekkor kerül sor az alábbiakra: 1. Szükséges anyagok, eszközök, és szolgáltatások beszerzése. 2. Célcsoport toborzása. Ehhez az alábbi technikákat kívánjuk alkalmazni, prioritási sorrendben: – Internetes közösségi média, attitűdvizsgálattal együtt járó, facebook révén történő megkeresés. – Gyermekjóléti szolgálat által családlátogatás keretén belüli megkeresés. – Családlátogatás révén közvetlen pedagógusi megkeresés és információadás. Kiemelt jelentősége van a toborzás e formájának a társadalom peremére szorult, elsősorban roma nemzetiségű egyének esetében. – Barátok, volt iskolatársak révén közvetett megkeresés: az iskola jelenlegi tanulóinak egy része hasonló, vagy ugyanabból a környezetből kerül ki, mint a második esély programban megszólítani kívánt fiatalok. 3. Megvalósításban részt vevő pedagógus csoport létrehozása és közösségfejlesztése: ezen belül két, második esély programot már megvalósított intézménnyel tartandó workshop megtartása a cél a jó gyakorlatok átadása végett, valamint a résztvevő pedagógusok mentálhigiénés fejlesztése, amelyet külső szakértő bevonásával kívánunk megvalósítani. II. Előkészítési szakasz, amelyben az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 1. Mikrocsoportok összeállítása. Ehhez bemeneti méréseket végzünk el a résztvevők tudásszintjével, tanulási motivációjával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy minden tanuló az egyes tantárgyak esetén olyan csoportbeosztásba kerüljön, amelyben a pozitív adottságai a leginkább kidomborodnak. Az eredmények alapján elkészítjük az egyéni fejlődési terveket, valamint elindítjuk a mentorrendszert. 2. Kompetencia és készségfejlesztő foglalkozások, amelyek megalapozzák a későbbi, tanuláson alapuló fejlesztéseket: kommunikációs fejlesztés, önismereti fejlesztés, tanulásmódszertan, szövegértés-szövegalkotás. A kompetenciafejlesztés a projekt teljes időtartama alatt megjelenik. III. Fejlesztő szakasz, amelyben megvalósulnak az alábbi tevékenységek: – A képzés során minden résztvevő számára biztosítjuk az egyéni tanulási útvonalak elérését, az egyéni fejlesztés lehetőségét. Ehhez az oktatás két vagy három mikrocsoportban történik. A foglalkozásokat tanulócsoport rendszerben szervezzük, célunk, hogy minden fiatal meglévő tudásszintje alapján kezdhesse meg tanulmányait. Év közben a fejlesztések során háromhavonta szintfelmérő vizsgákat szervezünk. – A projektidőszak végén átdolgozásra kerül az iskola pedagógiai programja, amelyben megjelenik a második esély programban szerzett módszertani tapasztalatok. – A projekt bevezető szakaszában kialakítunk egy olyan tantermet, amely megfelelően szolgálja a hátránykompenzációval érintett gyermekek tanulmányi előmenetelét. – Tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása. – minden résztvevő tanuló részt vesz informatika oktatásban. – A résztvevők a projekt teljes időtartama alatt idegen nyelvi képzésben részesülnek. – A bevont tanulók intézményi és egyéni kapcsolatrendszerének bővítése, az egymás közötti kapcsolatok bővítése mellett a külső szakmai szolgálatok és potenciális munkaadók partnerként való bevonása – A tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése. – Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése. – felnőttképzésben rejlő lehetőségek megismerését segítő tevékenységek. – a projekt során tanéveként 1-1 alkalommal látogatást teszünk a város egyik felsőfokú oktatási intézményébe. – Szerepmodellek bemutatása, bevonása – a projekt során tanévenként 2-2 alkalommal szervezünk nyílt napokat, ezen belül tervezzük karrier tanácsadó külső munkatárs biztosításával a munkahelykereséshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztését. – projektidőszak alatt összesen 7 kulturális, szabadidős programot kívánunk biztosítani a résztvevőknek, ebből 2 db 3 napos tábor, 3 tanulmányi kirándulás, 2 színházlátogatás, – kialakítjuk és működtetjük a belső szakmai munkacsoportokat, valamint a mentori munkacsoportot. – Szakmai műhelyfoglalkozásokat szervezünk egy második esély programot nem megvalósító intézménnyel, valamint a szociális szolgálatokkal és a potenciális munkaadókkal. Projektszintű együttműködést valósítunk meg az EFOP 3.1.7 kiemelt projekt megvalósítójával, az intézményes szakmai szolgálatokkal, a résztvevők családjaival, valamint a megyei kormányhivatal munkaügyi osztályával. IV. Értékelő szakasz, amelyen belül megvalósul: – workshop két második esély programot megvalósított intézmény bevonásával a tapasztalatok megosztására, – Második esély program intézményi szintű mérés-értékelése, a tapasztalatok összegzése, – a Pedagógiai Program intézményi szintű átdolgozása, amelynek során a program tapasztalatai beépülnek a dokumentumba. A projektbe összesen 21 főt tervezünk bevonni, valamint 10 fő szakmai megvalósítót, akik közül 7 fő mentori feladatokat is ellát. A képzés során dísznövénykertész és pék szakmák elsajátítására lesz lehetőség.
Megvalósítás kezdete2017.09.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2019.08.31