ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
  • Lendületben az agrárszakképzés!

EFOP-3.3.7-17-2017-00039

EFOP-3.3.7-17-2017-00039

Személyre szabott tanulási környezet kialakítása a VÁGMSZIK-ban a hátránykompenzáció és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében

Kedvezményezett neve:Vay Ádám Gimnázium Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Projekt címe:Személyre szabott tanulási környezet kialakítása a VÁGMSZIK-ban a hátránykompenzáció és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
Projekt azonosítószáma:EFOP-3.3.7-17-2017-00039
Konzorciumi partnerek:Nem releváns
Szerződött támogatási összeg:74 747 204 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:A pályázat megvalósítója a VÁGMSZIK. Az oktatás minden társadalom legfontosabb megtartó és egyben megújító ereje. A hagyományos értelemben vett „tanítás” az előttünk járó generáció felhalmozott tudásának átadási folyamata, mely nem csak a tudás, hanem a társadalmi normák, viselkedési formák továbbadását is magában foglalja. Az informális tanulás jellemzője a tanulásban résztvevők életkori sajátosságainak, egyéni különbségeinek differenciáltsága, a különböző információs források igénybevétele, az élet különböző színterein szerzett tapasztalatok felhasználása. A résztvevők életkorát tekintve az informális tanulás egyre fiatalabb korban kezdődik és egyre idősebb korig tart. Az informális tanulás technikai feltételrendszere az informatika térhódításával, a szélessávú Internet és mobil hálózatokhoz való hozzáférés bővülésével folyamatosan átalakul. A nem formális tanulási forma a formálisnál kötetlenebb forma mind folyamatát, mind célját, mind jellegét tekintve. A programok bemutatására a szakmai tervben kerül sor. A pályázat megvalósításának célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése. Ezen belül is nagy hangsúlyt fordítanak az informális és nem formális tanulási- módszerek és tartalmak valamint az ehhez szükséges terek kialakítására az iskolán belül. Vetélkedőkkel, bemutatókkal, kirándulásokkal és iskolai projektmunkákkal gazdagítják a tanulók és a tanárok számára az informális és nem formális tanulási lehetőségeket. Nemcsak teret, hanem a megfelelő eszközöket is biztosítják az intézmény innovációs munkájához, a projektfeladatok levégzéséhez, a tanulók készségeinek kibontakozásához. A támogatást igénylő nagy tapasztalattal rendelkezik az iskolán belüli informális tanulás olyan tematikájának és tartalmainak kidolgozásához, amely illeszkedik a köznevelési intézmény pedagógiai, kulturális adottságaihoz, lehetőségeihez és környezetéhez, és amely több éven át keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez. Tapasztalattal rendelkezik a közösségfejlesztő programok, közös játékok és vetélkedők szervezésében, az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozásában. A diákok felkészítése során hangsúlyt fektetnek az interaktív előadásoknak, ami élvezetessé teszi a tanulást. A pályázat során megvalósul “Tolerancia és multikulturális táborok” valamint “Személyiségfejlesztő tréningek” szervezése a hátrányos helyzetű tanulók részére. Nagy hangsúlyt helyeznek az önismereti és emberismereti tréningek szervezéséra a HH és HHH tanulók fejlesztésére, hegyitúrákat szerveznek a fizikai egészségért és a lelki egyensúly eléréséért valamint életvezetés, ismétlődő helyzetek, mozgásos gyakorlatokkal igyekeznek elérni a fizikai és a lelki egyensúlyt. Az innovációs műhelyekben digitális eszközökkel segítik az önálló tanulási valamint az együtt tanulási készség kialakítását. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósításának érdekében szakmai vezetőt alkalmaz, valamint kijelenti, hogy a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt sikeres megvalósítását. A projekt során a pályázó az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesíti.
Megvalósítás kezdete2017.11.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2019.12.31